Ruime keuze voor werkgevers op Twentse arbeidsmarkt

30-05-2013 \\ Innofood nieuws

 

Op langere termijn betere vooruitzichten in technische, zorg en commerciële functies
 
 
Voor Twentse werkgevers is er in praktisch alle beroepsgroepen voldoende en aantrekkelijk aanbod te vinden voor nieuwe medewerkers. Er is sprake van een ‘ruime’ arbeidsmarkt. In vrijwel de gehele regionale arbeidsmarkt zijn er veel minder vacatures dan werkzoekenden, die recent werkloos zijn geworden en het aantal vacatures daalt verder. Op de langere termijn zijn de vooruitzichten beter. Jongeren die nu gaan starten met een opleiding in de techniek, zorg of commercie hebben goede perspectieven op een baan als zij medio 2017 afstuderen. De werkloosheid in Twente is in een jaar tijd flink gestegen. Die stijging is niet alleen het gevolg van minder arbeidsplaatsen, meer tijdelijke perioden zonder werk en ontslag, maar is ook een gevolg van een toename van ‘nieuwkomers’ op de arbeidsmarkt in 2012. Dit zijn partners van werkenden en schoolverlaters en die door de onzekerheid in deze crisisperiode  een baan zijn gaan zoeken.
 
Het werkloosheidspercentage (bij UWV geregistreerde werklozen) is, onder invloed van het seizoen, in Twente gezakt van 10,0 procent eind februari naar 9,7 procent eind maart. Opmerkelijk is dat landelijk dit zelfde percentage in maart is gestegen van 7,7 procent naar 8,8 procent. Ook in de CBS werkloosheidsdefinitie is landelijk de werkloosheid in maart gestegen: van 8,1 naar 8,3 procent.

Patrick Welman, voorzitter POWI: “Wij zetten in Twente vooral in op de ondersteuning van de bedrijven en bedrijfssectoren die vooruitlopen op de verbetering van economische groei. Dit zijn industrie en handel. We investeren daarbij met name in technische en logistieke functies. Van werkgevers wordt daarbij een inzet richting behoud van arbeidsplaatsen gevraagd en van werkzoekenden de inspanning om zich breed te oriënteren en goed te presenteren richting werk. Daarnaast schenken we aandacht aan de oplossing van vraag- en aanbodknelpunten in de zorgsector”.
 
Verder blijkt uit de arbeidsmarktmonitor:
·         Van maart tot juni is er op basis van het seizoen tijdelijk een lichte daling van de werkloosheid mogelijk. Deze daling is te beperkt om de stijging in het najaar op te vangen;
 
·         Een structurele daling van de werkloosheid in Twente kan alleen bereikt worden als na een economische groei ook het aantal arbeidsplaatsen weer toe neemt;
 
·         In Twente bleef in maart het aantal personen met een WW uitkering vrijwel gelijk met 16.077, terwijl er een landelijke lichte stijging was van + 0,8%;
 
·         In Twente is per eind maart het aantal WWB uitkeringen gestegen van 12.378 naar 12.566; een stijging van 1,5 procent. Tussen de gemeenten zitten grote verschillen in de jaarontwikkeling;
 
·         Twee op de tien jongeren zegt langer door te studeren uit angst na hun opleiding geen werk te vinden;
 
·         Omdat er nog geen economische verbetering op treedt, moet dit gehele jaar rekening worden gehouden met een verdere toename van WW uitkeringen in alle leeftijdsgroepen en een toename van doorloop van WW uitkeringen naar bijstandsuitkeringen.
 
 
Toelichting
De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio Twente wordt gemaakt in opdracht van het POWI (Platform Onderwijs Werk en Inkomen). Tussen het bekend worden van de data en het verschijnen van de monitor zit een verwerkingstijd van cijfermatige informatie. De arbeidsmarktmonitor is gevuld met cijfers van eind afgelopen maand. Reacties op deze editie kunt u mailen naar: p.mollink@regiotwente.nl

 

Klik hier voor de Arbeidsmarktmonitor no. 4 – 2013