Regio FoodValley in Brussel

12-07-2013 \\ Innofood nieuws

Het Regiobestuur gaat de mogelijkheden uitwerken voor een bescheiden (klein en efficient) Brussels kantoor voor de Regio FoodValley. Uitgangspunt daarbij is dat het kantoor in 2014 operationeel zou moeten zijn zonder dat dat leidt tot extra financiele bijdragen van de regiogemeenten. Bij de uitwerking wordt aansluiting gezocht bij bestaande (Europese) netwerken voor partners.
  
Een ‘Regio FoodValley, kantoor Brussel’ moet als belangrijkste prioriteiten hebben het profilleren van de regio en verzilveren van subsidiemogelijkheden. Rechtstreekse lobby gericht op Europese beleidsbeinvloeding wordt geen taak. Dat past niet bij de schaal en de focus van de regio. Een Brussels kantoor moet zich opstellen als vooruitgeschoven post van de regio die contacten onderhoudt met relevante instellingen en netwerken. Het kantoor dient zich daarbij te richten op de gehele gouden driehoek en zal haar activiteiten dus ook moeten afstemmen met de strategische partners binnen de regio. Zeker omdat bij veel (subsidie)mogelijkheden de lokale overheid uiteindelijk niet de primaire partner is. Die rol is weggelegd voor bijvoorbeeld een bedrijf of onderzoeksinstelling. Het kantoor in Brussel kan een belangrijke rol vervullen in het toeleiden van deze partners naar de verschillende regelingen en netwerken.
  
De EV 2020-agenda is van groot belang voor Regio FoodValley. Europese programma’s kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van regionale ambities. 
  
Gelet op de Europese begrotingsperioden is het nu een logisch moment om in te stappen, als de Regio zich nadrukkelijker in de Europese arena wil profileren. In 2014 start een nieuwe fondsenperiode die loopt tot 2020. Voor veel regelingen ligt het zwaartepunt in het begin van deze periode. In het begin van een nieuwe begrotingsperiode worden bovendien vaak de belangrijke coalities van regio’s gevormd waarmee in de rest van de periode wordt samengewerkt.