Provincie Gelderland investeert met revolverende middelen

24-01-2013 \\ Innofood nieuws

 

De provincie Gelderland wil meer met revolverende middelen gaan werken. Op deze manier kan zij meer bereiken met iedere provinciale euro en stimuleert zij ondernemerschap in de Gelderse economie.

De provincie wil in totaal 100 miljoen euro met revolverende middelen investeren. Daarvan is nog 70 miljoen te verdelen. Provinciale Staten nemen daarover in februari een besluit. Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om de beschikbare revolverende middelen te verdelen over vier beleidsgebieden:

  • innovatie
  • duurzame energievoorziening
  • cultuur/cultuurhistorie
  • breedband.

Nieuw fonds
De middelen worden ingezet via het nieuw te vormen ‘Topfonds Gelderland’. Dit wordt een overkoepelend fonds. Op termijn worden daar het al bestaande Investerings- en Innovatiefonds Gelderland (IIG) en de MKB Kredietfaciliteit Gelderland in ondergebracht. Daarnaast neemt het deel in het Nationaal Restauratiefonds (voor investeringen in de erfgoedsector). Het Topfonds Gelderland zal uitsluitend met anderen co-investeren in marktfondsen die zich richten op voor de provincie relevante sectoren van de economie. De nieuwe fondsstructuur moet laagdrempelig zijn voor het Gelderse bedrijfsleven en die helpen om de Gelderse economie concurrerender en duurzamer te maken.

Investeren in duurzame economie
De provincie Gelderland wil met de inzet van de revolverende middelen bereiken dat dit leidt tot innovaties in en door het bedrijfsleven. Ook investeert de provincie in een toekomstbestendige energievoorziening, met bijbehorende economische innovatie en groei, en een bloeiende biobased economy. De provincie wil met het programma Energietransitie doelen realiseren op het gebied van energiebesparing, hernieuwbare energie en versterking van de energie- en milieutechnologie.

Innovatie in topsectoren
De concurrentiepositie van de Gelderse economie wordt sterker als de arbeidsproductiviteit toeneemt. Dit kan worden bereikt door innovatie van processen en producten. De provincie heeft daarom het bevorderen van innovatie in de Gelderse topsectoren (Health en Food) en de maakindustrie tot speerpunt van het economisch beleid verheven. Bij de inzet van haar (revolverend) geld streeft de provincie ook expliciet naar co-investeren met derden, waardoor een hefboomeffect ontstaat op de Gelderse publieke euro. Derden kunnen investeerders zijn uit de kapitaalmarkt, maar ook belanghebbenden, andere overheden of het Europees Investeringsfonds EIF.

Subsidies
Andere instrumenten die de provincie Gelderland aan bedrijven beschikbaar stelt zijn vouchers, leningen en subsidies. Daarmee wordt nog eens onderstreept dat subsidies niet definitief tot het verleden behoren, maar mogelijk blijven als inzet van revolverende middelen op een marktconforme wijze niet mogelijk is.
 

 

Bron: Provincie Gelderland