Ook in Twente vertaalt economisch herstel zich niet in dalende werkloosheid

17-02-2014 \\ Innofood nieuws

Arbeidsmarkt voor alle beroepen steeds ruimer
 
 
Ook in Twente vertaalt economisch herstel zich niet in dalende werkloosheid
Er zijn landelijk signalen van een voorzichtig economisch herstel. Vooral de export trekt aan. De Twentse arbeidsmarkt zal hier in een vroeg stadium van profiteren. Dat zegt het economisch bureau van de ING in een recente publicatie. Dit komt door de structuur van de bedrijvigheid in Twente. De machinebouw gaat voorop bij economisch herstel en die sector is in Twente sterker vertegenwoordigd dan gemiddeld in Nederland. Ook zal er relatief meer vervangingsvraag zijn in Twente omdat er gemiddeld genomen meer gepensioneerden zijn die een op te vullen arbeidsplaats achterlaten.   
 
Een eerste stijging van arbeidsplaatsen en de komst van meer vacatures is echter dit jaar nog niet te verwachten. Het voorzichtige herstel vertaalt zich dus nog niet in een dalende werkloosheid in Twente. Werkloosheid zal eerst nog verder oplopen. Het percentage geregistreerde werkloosheid bedroeg in Twente eind december 12 procent. Dat zijn 33.545 geregistreerde werklozen. Landelijk kwam de werkloosheid eind december uit op 9,7 procent (762.469 geregistreerde niet-werkende werkzoekenden). De verwachting is dat de werkloosheid in Twente dit jaar nog verder stijgt.
 
 
Er zijn ook weinig vacatures in Twente. Geschat wordt dat er eind december circa 3.450 vacatures open stonden, de schatting een jaar eerder was dit ongeveer 3.800. Voor alle beroepen werd de markt in Twente in 2014 steeds ruimer: meer aanbod van werkzoekenden en minder vraag naar arbeidskrachten. John van der Vegt, bestuursvoorzitter ROC van Twente en voorzitter Platform Onderwijs, Werk en Inkomen hierover: ‘Juist bij een aantrekkende economie is het zaak om de mensen die werkloos zijn of nog worden, zo goed mogelijk voor te bereiden om later weer een baan te kunnen vinden. Het duurt nog even voor het tij keert.’
 
 
Balans 2013
Nu de cijfers van december bekend zijn kan voor de meeste economische indicatoren in de arbeidsmarktmonitor Twente 2013 worden vergeleken met 2012. Voor de meeste indicatoren is die vergelijking negatief. Uitzonderingen zijn het aantal faillissementen dat daalde en de mindere groei dan landelijk van de WW. Het gemiddeld aantal geregistreerde werklozen in Twente steeg op jaarbasis met 37 procent. Voor de jeugdwerkloosheid was er een stijging met 30 procent. Het gemiddeld aantal WW-uitkeringen steeg ten opzichte van 2012 met 26 procent. Het gemiddeld aantal WWB-uitkeringen steeg op jaarbasis met 8 procent.
 
 
 
 
Toelichting:
De maandelijkse Arbeidsmonitor van Regio Twente wordt gemaakt in opdracht van het POWI (Platform Onderwijs Werk en Inkomen). Tussen het bekend worden van data en het verschijnen van de monitor zit een verwerkingstijd van cijfermatige informatie. De arbeidsmarktmonitor is gevuld met cijfers van eind afgelopen maand. Reacties op deze editie kunt u mailen naar: p.mollink@regiotwente.nl