HRM-netwerkgroep Innofood aan de slag met de regionale HCA

29-11-2013 \\ Innofood nieuws

 
Afgelopen dinsdag is de HRM-netwerkgroep van Innofood weer bijeen geweest waarbij de regionale HCA-agenda onderwerp van gesprek was. HRM’ers van negen bedrijven uit de verschillende branches en vertegenwoordigers van het Werkplein Twente, ROC van Twente, AOC Oost, Talent4Food en een machinebouwer waren hiervoor naar AOC Oost in Almelo gekomen.
  
Anton Ooijen, de landelijke projectleider vanuit de FNLI, hield allereerst een presentatie over het topsectorenbeleid van de overheid en de daaraan gekoppelde Human Capital Agenda voor de foodsector.
  
Er zijn drie speerpunten geformuleerd:
1.         Inventariseren van de instroombehoefte en ontwikkelen van scenario’s om daarin te voorzien.
2.         Ontwikkelen van activiteiten om medewerkers vitaal en fit te houden (duurzame inzetbaarheid).
3.         Ontwikkelen van leerlijnen voor een Leven Lang Leren.
  
Voorafgaand aan de vergadering was er door de foodbedrijven een inventarisatie gemaakt van de verwachte instroombehoefte per functiegroep voor de komende 10 jaar. Daarnaast is door de scholen een prognose aangeleverd van de verwachte uitstroom in dezelfde periode.
  
Opvallend is dat in 2014 de geprognotiseerde behoefte veel hoger ligt dan in de jaren daarna. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat er bij de bedrijven goed zicht is op de behoefte op korte termijn, maar dat voor de lange termijn toch een voorzichtige prognose gehanteerd wordt.
Het format voor de inventarisatie van de instroombehoefte bleek niet voor elk bedrijf goed hanteerbaar te zijn. Daarom wordt er een vervolginventarisatie gedaan met een aangepast format.
  
Daarnaast zal vanuit de sector machinebouw een beeld worden geschetst van de behoefte aan mbo- en hbo-technici.
In de volgende bijeenkomst gaan we verder met de inventarisatie in combinatie met onderwijs- en opleidingsscenario’s.
  
Graag wil ik het belang van de regionale HCA voor de toekomst van onze sector nogmaals onder uw aandacht brengen.
Het is wenselijk dat zoveel mogelijk bedrijven input leveren en medewerking verlenen. Wilt u als HRM’er aansluiten, dan verzoeken wij u een e-mail te sturen aan info@innofood.org
 
Namens het bestuur van Innofood,
Rob Snel, voorzitter.