Gezamenlijke aanpak arbeidsmarktknelpunten Twente in uitvoering

06-02-2013 \\ Innofood nieuws

 

 
Voor de periode tot 2020 is een analyse gemaakt van de arbeidsmarktknelpunten in Twente. In het opgestelde ‘Twentse  Arbeidsmarktperspectief 2020’ zijn aangrijpingspunten en de belangrijkste sectoren genoemd. Overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoeksinstellingen willen er samen voor zorgen dat iedereen op de arbeidsmarkt in Twente een reëel perspectief op werk heeft en dat het werkloosheidspercentage in 2020 minder dan 5 procent is.
Op dit moment neemt –in lijn met de landelijke ontwikkeling – de werkloosheid in Twente verder toe richting 26.000. In de maand december is in Twente een stijging van het werkloosheidspercentage van 8,7 naar 9,1 procent zichtbaar bij een jaarstijging van 7,8 procent in januari 2012 naar 9,1 procent. In absolute aantallen steeg de werkloosheid in Twente december van 24.157 naar 25.659 geregistreerde personen, aldus de meest recente editie van de Twentse Arbeidsmarktmonitor.
 
Een groot aantal bedrijven is nu meer bezig met overleven dan met groei. Door de crisis worden bedrijven gedwongen om een evenwicht te zoeken tussen innoveren en hun personeelsbestand. Tegelijkertijd zoeken meer werklozen werk. Om te voorkomen dat na de crisis een tekort aan geschikt
personeel ontstaat, wordt vanuit de overheid het opleiden en het bijscholen sterk benadrukt. Patrick Welman, voorzitter POWI: “De Twentse economie zit in zwaar weer. Juist daarom is het nu belangrijk om gezamenlijk met bestaande en nieuwe activiteiten de negatieve effecten voor de
Twentse arbeidsmarkt zoveel mogelijk te beperken.
 
Als voorbeelden van gestarte activiteiten noem ik de aanpak in zowel grote als kleinere gemeenten in het betrekken van werkgevers voor
·         beschikbaar stellen van tijdelijke werkplekken;
·          instroomprojecten in zorginstellingen;
·         de extra aandacht voor arbeidstoeleiding van jongeren met een afstand tot werk;
·         het opzetten van arbeidspools samen met werkgevers in de logistieke sector;
·         het verzorgen van meer instroom in technische beroepen;
·         werklozen beter zicht geven op eigen mogelijkheden in ander werk;
·          beter schakelen vanuit MBO naar leer-werkbanen;
·         een offensief om zoveel mogelijk banen en stages beschikbaar te krijgen;
·         extra aandacht voor werk in achterstandswijken, gemeenten bieden meer maatwerk bij
·         begeleiding naar werk.”
       
De programmalijnen in het ‘Twents arbeidsmarktperspectief 2020’ laten zien welke samenwerking met werkgevers wordt aangegaan om zoveel mogelijk arbeidsplaatsen voor mensen beschikbaar te krijgen en te houden.