Economisch herstel in Twente in 2014 leidt tot mogelijke daling werkloosheid medio 2015

17-10-2013 \\ Innofood nieuws

 
Twente heeft nu nog veel werkzoekenden en weinig vacatures
 
Per eind augustus is het percentage geregistreerde werkloze werkzoekenden in Twente 10,8 procent (vergelijkbaar met landelijk 8,9 procent). In Twente zijn daarmee 30.145 werklozen geregistreerd waaronder 10.123 ouderen (50 jaar en ouder) en 2.826 jongeren tot 27 jaar.
Een terugloop van arbeidsplaatsen en minder baanwisselingen zorgen voor een daling van het aantal openstaande vacatures. In lijn met landelijke ontwikkelingen is in Twente het berekende aantal openstaande vacatures gedaald naar 3.500 tweede kwartaal 2013. De daling van het totaal aantal vacatures bedraagt daarmee 17,2 procent ten opzichte van een jaar eerder.
 
Bij de problemen op de arbeidsmarkt speelt mee dat in de periode direct vóór de crisis beleid is ontwikkeld om de beroepsbevolking te vergroten. Dit werd in de jaren 2007- 2008 ingegeven door de verwachte vergrijzing. De  maatregelen die in 2007 – 2008 zijn genomen zoals langer doorwerken,
flexibilisering en verkorting werkloosheidsduur hebben een negatief effect op een arbeidsmarkt in crisis. Een toenemende beroepsbevolking verhoudt zich slecht met een daling van het aantal arbeidsplaatsen en een teruglopende arbeidsmarktmobiliteit. Met het uitblijven van de verwachte ‘normale’ economische groei (1 tot 1,5 procent) kan ongewenste werkloosheid en het aantal uitkering tot 2017 verder oplopen. In het gunstigste geval zal bij een positief omslagpunt van de economie in 2014 voordoen. In dat geval zal vanaf 2015 de werkloosheid langzaam kunnen dalen.
 
Patrick Welman, wethouder Werk en Inkomen Enschede, namens het Werkplein Twente:”De verwachte daling van werkloosheid na 2014 zal als eerste merkbaar worden door een toenemend aantal vacatures in de technische functies bij innovatieve bedrijven. Twente kent gelukkig veel innovatieve bedrijven. Ook zijn er in Twente organisaties die door werknemers hoog gewaardeerd worden. In de landelijke lijsten van ‘Beste Werkgever Award 2013’ nemen voor Twente: ‘Apollo Vredenstein’, ‘Urenco’ en ‘Stichting Buurtzorg’ een hoge klassering in. Dit laat zien dat we in Twente een betrokken bedrijfsleven hebben dat bij economisch herstel dé banenmotor voor onze regio is. De samenwerking tussen de Twentse gemeenten, de beroepsopleidingen en het bedrijfsleven is intensief met als effect dat de Twentse werkloosheid snel vermindert als het herstel van de arbeidsmarkt
aantreedt”
 
Verder blijkt uit deze monitor:
 
       Het aantal WW uitkeringen is na een daling in het voorjaar opnieuw opgelopen. De stijging overtreft het hoogtepunt in de afgelopen winterperiode en staat per eind augustus op 16.611. Dit is bijna 35 procent hoger als vorig jaar. Landelijk was de stijging iets lager namelijk 31 procent;
       Het aantal lopende WWB uitkeringen voor personen tot 65 jaar lijkt zich in Twente in de maanden juli en augustus te stabiliseren. Helaas is voor de laatste maanden van 2013 een verdere toename te verwachten. Dit ontstaat door meer instroom in de uitkering vanuit personen waarvan de WW-uitkering afgelopen is en een lagere uitstroom uit de WWB naar werk;