Aantal vacatures in Twente sterk teruggelopen

04-07-2013 \\ Innofood nieuws

  
Twente wil plannen indienen voor arbeidsmarktbudget van sectorplannen van minister Asscher
 
 
 
In Twente is voor het derde opeenvolgende jaar het aantal openstaande vacatures op jaarbasis met 18,5 procent gedaald naar circa 3.550 eind april. Dit is in lijn met het landelijke beeld. Door de crisis en bezuinigingen daalt ook in grote sectoren het aantal openstaande vacatures. In de bouw is sprake van een daling met 29 procent en in de zorg met 23 procent. Daarnaast zijn de nog aanwezige openstaande vacatures minder zichtbaar. Deze worden vaak zonder externe werving vervuld uit ‘open sollicitaties’ en via interne circuits. Minder vacatures maakt dat een toenemend aantal opgeleide jongeren en ervaren oudere werkzoekenden de aansluiting met de arbeidsmarkt dreigt te verliezen. Twente gaat plannen indienen voor subsidies uit het budget van 600 miljoen dat minister Asscher van Sociale Zaken beschikbaar stelt om de arbeidsmarkt te stimuleren.
  
Tegenover een daling van het aantal vacatures, is de geregistreerde werkloosheid in Twente de afgelopen maand gestabiliseerd op 9,9% van de beroepsbevolking. Het gaat om 27.822 personen, waarvan 3.562 jongeren (jonger dan 27 jaar) en 9.495 ouderen ( ouder dan 50 jaar). De combinatie van niet-dalende werkloosheid en een teruglopend aantal vacatures maken extra inspanningen om de arbeidsmarkt te stimuleren noodzakelijk. Dit wordt erkend door minister Asscher van Sociale Zaken. Hij heeft daarom in lijn met het sociaal akkoord voor 2014 en 2015 landelijk € 600 miljoen beschikbaar gesteld om via een sectorale aanpak de werkgelegenheid te stimuleren. De verwachting is dat hiermee ook de toegangsmogelijkheden naar werk in sectoren als techniek, zorg en logistiek via plannen van sociale partners (werkgevers en werknemers) ook in Twente vergroot worden.
  
Sectorale plannen Twente
Patrick Welman, wethouder sociale zaken Enschede, namens het arbeidsmarkt overleg POWI (Platform Onderwijs, Werk en Inkomen): “Werkgevers en werknemers zijn aan zet voor de sectorplannen. We zijn in Twente al voortvarend aan de slag om met sectoren afspraken te maken over verbetering van de arbeidsmarkt. De mogelijkheden die minister Asscher biedt willen we daarbij graag benutten. Zo hebben we al met onze partners in de zorg, in het kader van het zorgpact, afgesproken dat we een aanvraag willen indienen. Daarnaast denk ik dat we ook bij de plannen voor de sectoren logistiek en techniek in Twente deze extra mogelijkheden gaan betrekken. Ik doe daarom een oproep aan werkgevers en werknemers om samen met de partners gemeenten, onderwijs en UWV te komen tot regionale sectorplannen of te participeren in landelijke sectorplannen”.
  
Verder blijkt uit deze monitor:
• Het percentage geregistreerde werklozen is in april t.o.v. maart in Twente vrijwel gelijk gebleven op 9,9 procent (landelijk was er een lichte stijging van 8,1 naar 8,2 procent). In Twente zijn daarmee 27.822 werklozen geregistreerd tegenover 27.896 eind maart.
• Het aantal Wajong uitkeringen in Twente is van eind 2010 tot eind 2012 met 10,5 procent gestegen naar een totaal van 10.650.
• Het aantal geregistreerde werkloze jongeren is in de maand april afgenomen met 2%, maar op jaarbasis 50% hoger dan vorig jaar.
• Het aantal WW uitkeringen in Twente is per eind april gestabiliseerd op 15.775. Dit is 36% hoger dan eind april 2012.
• Lopende WWB uitkeringen (tot 65 jaar) zijn in april met 1,7 procent gestegen, over een geheel jaar genomen zien we een stijging van 8,8%. De landelijke WWB cijfers zijn nog niet bekend.
  

  

Bron: Regio Twente